ACHTERGROND-INFORMATIE
SYMPOSIUM OP 3 APRIL 2012
“EEN GOEDE DAGBESTEDING DRAAGT BIJ TOT EEN ZINVOL LEVEN”


Tijdens het symposium wordt het onderwerp ‘dagbesteding binnen de (O)GGZ’ onder de aandacht gebracht, omdat een zinvolle dagbesteding tijdens alsook na een behandeling vanuit de GGZ vele mogelijkheden biedt voor een verdere groei in het herstelproces.

Na via ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijke opvang vorderingen te hebben gemaakt in het herstelproces is het de bedoeling weer deel te gaan nemen aan het maatschappelijk leven.

Een behandeling draagt meestal al in positieve zin bij tot het hebben van een goed dag- en nachtritme en een zinvolle dagbesteding.

Maar het is vooral ook in een nazorgtraject heel belangrijk om aandacht te blijven geven aan een goede dagbesteding, omdat men dan terug gaat keren naar het ‘normale’ dagelijkse leven of het leren leven met een beperking.

Door een goede dagbesteding kunnen herstelbevorderende vaardigheden op
worden gedaan, hetgeen de gezondheid en met name de sociale- en emotionele ontwikkeling van de (ex-)cliënten binnen de GGZ / OGGZ zal verbeteren.

Dagbesteding kan eveneens worden gezien als een belangrijke investering in en/of voorwaarde voor een succesvolle en duurzame arbeidsreïntegratie.

Immers, door actief dingen te gaan doen gaat men zich beter voelen en komt men beter in contact met zichzelf en anderen, hetgeen de zelfredzaamheid zal vergroten.

Gezien het voorgaande kan tot de conclusie worden gekomen, dat het bieden van een divers scala van activiteiten en sociale ondersteuning voor de doelgroepen binnen de GGZ en OGGZ dringend gewenst is en dat het in de toekomst blijven aanbieden van een goed aanbod van dagbestedingsactiviteiten noodzakelijk is.

Dit Symposium wil graag een zinvolle bijdrage leveren om het belang en het nut van een goede dagbesteding aan te tonen.

Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomst is dat alle betrokken partijen tot een zo optimaal mogelijke samenwerking kunnen komen, zodat er voor zowel de OGGZ als de GGZ voldoende dagbesteding zal kunnen zijn en blijven.
Hiervan kan het resultaat dan zijn, dat de cliënten de maximale ondersteuning krijgen die nodig is voor een duurzaam herstel en het weer verkrijgen van een waardevolle plek in de samenleving.